13 marca 2020
ZARZĄDZENIE METROPOLITY PRZEMYSKIEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ

 

 

 

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

 

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

 1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:
  a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.
 2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
 3. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

 1. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
  c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
  d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidualną prośbę penitenta kapłan winien sprawować sakrament pokuty,
  h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.
 2. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:
  a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
  b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
  c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
  d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.
 3. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).
 4. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.
 5. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.
 6. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
/-/ abp Adam Szal

KANCLERZ KURII
/-/ ks. Bartosz Rajnowski

Niniejsze zarządzenie należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji podczas wszystkich Mszy świętych w niedzielę 15 marca br. oraz podać do wiadomości wiernym za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.

DO POBRANIA:

29 lutego 2020
LIST MINISTRA ZDROWIA W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ POJAWIENIA SIĘ KORONAWIRUSA NA TERENIE POLSKI
28 lutego 2020
NOWE STACJE DROGI KRZYŻOWEJ W NASZYM KOŚCIELE

28 lutego br. w naszym kościele zebrali się wierni, by uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wpierw ks. proboszcz Józef Bieniek dokonał poświęcenia nowych stacji Drogi Krzyżowej, która została umieszczona w kościele parafialnym na kilka dni przed Środą Popielcową otwierającą nowy okres roku liturgicznego – Wielki Post, czas rozważania męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Wierni będą mogli z wiarą obchodzić te stacje i zagłębiać się w rozważania męki Pańskiej.

Fundatorem stacji Drogi Krzyżowej jest pani Janina Roś, której składamy serdeczne Bóg zapłać.

Parafialna Droga Krzyżowa w naszej świątyni ma miejsce w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.30. Natomiast o godz. 19 dla młodzieży.

26 lutego 2020
ORĘDZIE PAPIESKIE NA WIELKI POST 2020

Wielki Post w chrześcijaństwie jest okresem liturgicznym, który służy przygotowaniu wiernych do przeżycia świąt Wielkanocnych. To wyjątkowy czas pokuty i nawrócenia. 

Na ten szczególny czas w Kościele, papież Franciszek wystosował Orędzie, którego hasłem są słowa św. Pawła „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

 
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020

Drodzy bracia i siostry!

Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że ​​oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść,  odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

2.     Pilna potrzeba nawrócenia

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

3.     Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi

Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany  mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

4.     Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.

Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem Błogosławieństw.

W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).

Franciszek

Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie

7 października 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

źródło: radiofara.pl

2 lutego 2020
XVIII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK ,,BIESZCZADZKIE KOLĘDOWANIE 2020” W WOŁKOWYI

Św. Augustyn powiedział: ,,Kto śpiewa, dwa razy się modli”.

W niedzielę 2 lutego 2020 roku, w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi ku chwale Boga i z wdzięcznością wobec ludzi, odbył się już XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020”. Festiwal został zorganizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Wołkowyi i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku. Cieszy się on ciągle niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. W tym roku wzięło w nim udział 30 uczestników, wśród nich soliści i zespoły, łącznie około 170 osób. Wśród nich przedstawiciele naszej parafii.

Msza święta celebrowana przez ks. Proboszcza Dariusza Wojnara była modlitewnym początkiem tegorocznego Festiwalu. Po Eucharystii rozpoczęły się przesłuchania wszystkich zgłoszonych uczestników. Do jury Festiwalu zaprosiliśmy: Ks. Proboszcza Tomasza Latoszka z Berezki, Panią Katarzynę Zielińską – Onyszko – vice wójt Gminy Solina, Panią prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – Bożenę Wisłę, Pana Dyrektora GOKSiT Gminy Solina z Polańczyka – Krzysztofa Peckę, Pana Janusza Oparę – organistę, muzyka, członka Kapeli ,,Siwy Jan”. Yury wykonało piękną i trudną pracę oceny występów uczestników, którzy reprezentowali wysoki poziom wykonywanych kolęd i pastorałek. Festiwal jako konferansjerzy poprowadzili pani Halina Mrzygłód i ks. Marcin Piliszko. W sprawnym przebiegu Festiwalu pomagały panie Renata Wronowska, Wioletta Wyka i Małgorzata Adamko należące do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

W Kategorii Soliści młodsi (klasy 0 – III) – I miejsce zajęła: Małgorzata Karaś (Berezka), II miejsce – Maja Galant (Werlas) i III miejsce – Adam Kobrzyński ( Uherce Mineralne).

W Kategorii Soliści Starsi (klasy IV – VIII) – I miejsce zajęła – Hanna Gradzińska (Polańczyk), II miejsce – Paulina Benewiat (Polańczyk) i III miejsce – Justyna Wronowska (Wołkowyja). Wyróżnione zostały: Julia Drozd (Berezka), Kamila Benewiat (Polańczyk), Emilia Sowa (Mchawa) i Antonina Gradzińska (Polańczyk).

W Kategorii Soliści – Szkoły Ponadpodstawowe pierwsze miejsce zajął Paweł Maszczak z Polańczyka.

W Kategorii – Zespoły Dzieci i Młodzieży, I miejsce zajęła Schola z Parafii Polańczyk, II miejsce – Chór ,,Bieszczadzka Nutka” ze Szkoły Podstawowej im. Sługi Bożego ks. J. Siuzdaka z Wołkowyi, III miejsce – Duet Hanna i Juli z Parafii Berezka i Polańczyk. W Kategorii – Zespoły Dorośli – I miejsce zajął Zespół ,,Leszczanie” z Leska.

Nagrodę Publiczności zdobyła Zuzanna Pasławska z miejscowości Bukowiec.

Dziękujemy miłosiernemu Bogu za każdy Festiwal, bo jego celem jest oddanie Bogu chwały, śpiewając w kolędach i pastorałkach o Prawdzie i Tajemnicy Bożego Narodzenia.

Nie zapominamy o ludziach, o tych, którzy byli u początku tegoż dzieła, o ks. Proboszczu Andrzeju Szkole (I Festiwal odbył się w 2003 roku), o gorliwej kontynuacji przez ks. Proboszcza Adama Chrząszcza, o księżach wikariuszach i oczywiście o bardzo wielu współpracownikach z parafii i z poza niej. Dziękując Bogu i ludziom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020” w Wołkowyi utwierdzamy się w prawdzie, że wszystko jest darem: ,,Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał”, jak uczy Św. Paweł Apostoł. Dlatego też, Bogu niech będą dzięki za tegoroczny Festiwal oraz serdeczne podziękowanie dla ludzi, dla tak wielu ofiarnych współpracowników. Serdecznie dziękujemy państwu z jury za trud niełatwej oceny śpiewających uczestników. Bóg zapłać parafianom z Oddziału Akcji Katolickiej w Wołkowyi za wszelką pomoc w zorganizowaniu Festiwalu. Nagrodę publiczności ufundowali Państwo Agata i Mariusz Siuciakowie. Posiłki dla wykonawców zostały ofiarowane przez Ośrodek ,,Rancho’’ Państwa Danuty i Mieczysława Wojtanowskich, zaś nagrody dla uczestników ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku, dzięki życzliwości Pana Wójta Gminy Solina oraz przez Parafię w Wołkowyi. Bóg zapłać za prowadzenie tegorocznego Festiwalu ,,Bieszczadzkie Kolędowanie” pani Halinie Mrzygłód i ks. Marcinowi Piliszko. Bardzo dziękujemy za trud wykonanych fotografii podczas festiwalu panu Dariuszowi Dębińskiemu. Bóg zapłać serdeczne wszystkim i każdemu z osobna za wszelki trud włożony w zorganizowanie XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020” w Wołkowyi. Oczywiście serdeczne podziękowania dla uczestników Festiwalu za przybycie i śpiew ku Bożej chwale oraz dla ich rodziców i opiekunów.

Niech miłosierny Bóg wynagrodzi wszystkim obfitym błogosławieństwem, zdrowiem duszy i ciała przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej, Maryi oraz Świętego Maksymiliana Kolbego.

Ks. Dariusz Wojnar

2 lutego 2020
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił go w 1997 r. papież św. Jan Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej ofiarowali swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W tym dniu osoby konsekrowane odnawiają  swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzymy Siostrom Zakonnym oraz Braciom i Ojcom Zakonnym obfitości Bożego błogosławieństwa i Jego darów oraz podążania przez całe życie z ufnością, nadzieją i radością za Panem. Życzymy również licznych i pięknych owoców Waszej posługi. Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości Pana Boga. Niech w realizacji Waszego powołania wspiera Was Maryja, a Ten, któremu poświęciliście swoje życie, niech prowadzi Was drogą świętości!

W tym szczególnym dniu zapewniamy także o naszej stałej modlitwie i wyrażamy wdzięczność zgromadzeniom zakonnym obecnym na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Należą do nich: Benedyktynki, Karmelitanki Bose, Boromeuszki, Córki Świętego Franciszka, Dominikanki, Duchaczki, Felicjanki, Józefitki, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Klawerianki, Siostry Rodziny Maryi, Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej, Michalitki, Nazaretanki, Niepokalanki, Opatrznościanki, Prezentki, Serafitki, Siostry Serca Maryi, Sercanki, Sługi Jezusa, Służebniczki Dębickie, Służebniczki Starowiejskie, Szarytki, Urszulanki (szare), Siostry Wspomożycielki, Siostry Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia oraz Dominikanie, Bernardyni, Franciszkanie, Franciszkanie Reformaci, Kapucyni, Jezuici, Karmelici, Bonifratrzy, Michalici, Oblaci, Pallotyni i Salezjanie.


W Archidiecezji Przemyskiej centralna celebracja Dnia Życia Konsekrowanego odbędzie się w tym roku w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu (Opactwo, ul. Benedyktyńska 5). O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abp. Adama Szala.
Podczas tej Eucharystii zostaną odnowione śluby zakonne.

Radio FARA przeprowadzi transmisję radiową tej uroczystości.

źródło: www.radiofara.pl

25 stycznia 2020
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Po raz pierwszy 26 stycznia 2020 r. będziemy obchodzili Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wypada ona w tym okresie roku liturgicznego, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. „Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności” – czytamy w Liście apostolskim „Aperuit illis”, ogłoszonym 30 września 2019 r.

Papież Franciszek apeluje, by dzień poświęcony Biblii „nie odbywał się tylko «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Jezusowi Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty” (AI 8).

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone