16 maja 2021
WYŚWIĘCENI NA DIAKONÓW

     W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w trzech parafiach archidiecezji przemyskiej: w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu, w parafii pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim, i w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych, odbywały się w dniu dzisiejszym święcenia diakonatu. W naszej Parafii święcenia z rąk ks. abpa Adama Szala, metropolity przemyskiego, otrzymali alumni Wyższego Seminarium Duchownego: Mariusz Fal z naszej Parafii i Krzysztof Kawulka z parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

     Msza święta koncelebrowana, podczas której alumni otrzymali święcenia diakonatu, rozpoczęła się o godz. 11 wejściem procesyjnym. Po odczytaniu Ewangelii św. Marka (16, 15-20), która koresponduje z dzisiejszą obchodzoną uroczystością, a jednocześnie odnosi się zwłaszcza do tych, którzy w szczególny sposób zostali wybrani przez Pana Jezusa do głoszenia Ewangelii, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Konrad Dyrda, prosił ks. abpa Adama Szala o wyświęcenie „braci na diakonów”, których uznano za godnych święceń, po uprzednim „zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie”.

     W wygłoszonej homilii Metropolita przemyski nawiązał do św. Pawła, która zachęca nas, abyśmy umieli rozpoznać swoje powołanie, jednocześnie udzielając wskazówek, jak je zrealizować. – Można powiedzieć, w szerszym kontekście dzisiejszego pierwszego czytania, że jest to charakterystyka pierwotnego kościoła, rozumianego jako wspólnota wiary, jako w ogóle wspólnota – mówił ks. abp Adam Szal. – Co jest potrzebne do rozeznania powołania? Co jest potrzebne do budowy wspólnoty, tej podstawowej wspólnoty rozumianej jako rodzina, wspólnoty jaką jest parafia, jaką jest diecezja czy wspólnoty jaką jest Kościół powszechny? Z naciskiem św. Paweł podkreśla, że potrzebna jest nam pokora. Czytając Pismo Święte stwierdzamy, że Panu Bogu nie podoba się pycha i nam się nie podoba pycha. Nie lubimy ludzi pysznych, którzy zawsze lubią mieć rację, którzy stawiają się na pierwsze miejsce. Według św. Pawła, pycha jest ważną przeszkodą w życiu każdej wspólnoty, także wspólnoty Kościoła. Pyszny człowiek nie widzi nikogo poza sobą i stawia siebie na pierwszym miejscu. A pokora pozwala obiektywnie popatrzeć na świat, na samego siebie, pozwala dostrzec Pana Boga. Z pokorą, według św. Pawła, łączy się cichość – to uosobienie spokoju, a z cichością łączy się cierpliwość. Jakże potrzebna jest nam wszystkim cierpliwość. Kandydaci do święceń wykazali się tą cierpliwością. Św. Paweł zachęca nas do miłości i tolerancji. Nie rozchodzi się o tolerancję, która nie pozwala nam dostrzec zła wokół siebie. Chodzi o to, jak mówi św. Paweł, aby umieć znosić siebie nawzajem, zarówno w rodzinie, małżeństwie, seminarium, w parafii i Ojczyźnie. Te trzy cnoty, według św. Pawła, a więc pokora, cichość i znoszenie siebie nawzajem są potrzebne, aby budować jedność wspólnoty, powtórzmy z naciskiem, że chodzi o każdą wspólnotę, tę podstawową, jaką jest małżeństwo, rodzina, tę wspólnotę jaką jest parafia, nasza Ojczyzna. To właśnie w duchu jedności z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, możemy budować swoje powołanie. I wiemy, że sugestie św. Pawła nie są popularne we współczesnym świecie, który obarczony jest grzechem pierworodnym, a my jesteśmy spadkobiercami tego grzechu, który sam w sobie jest wprowadzeniem człowieka na drogę pychy. I dodał, że choć niejako realizujemy nakaz Pana Boga, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną, to jednak nie jest to równoznaczne z zastąpieniem Pana Boga naszą osobą.

     Po zakończeniu homilii wybrani kandydaci, alumni Mariusz i Krzysztof, złożyli przyrzeczenie „pokornej miłości”, „przechowywania tajemnicy wiary i jej głoszenia słowem i czynem”, zachowywania celibatu, zachowywania i pogłębiania ducha modlitwy, „nieustannego kształtowania swojego postępowania na wzór Chrystusa” oraz przyrzekli „cześć i posłuszeństwo” Metropolicie i jego następcom. Co zostało potwierdzone wzniosłą formułą modlitewną ks. abpa Adama Szala: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam tego dokona.

     W trakcie litanii błagalnej do Wszystkich Świętych obaj alumni leżeli krzyżem (tzw. obrzęd prostracji). Po jej zakończeniu nastąpił najważniejszy moment obrzędu święceń, w którym wybrani na diakonów podchodzili do ks. abpa Adama Szala, klękali przed nim, a ich Pasterz w milczeniu nałożył na ich głowy swoje ręce. A potem wygłosił modlitwę święceń. Po niej wyświęceni diakoni otrzymali stułę i dalmatykę. Obrzęd święceń zakończyło przyjęcie księgi Ewangelii i wypowiedziane słowa ks. Arcybiskupa: Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.

     Po oddaniu pokłonu pokoju wyświęceni diakoni asystowali ks. Arcybiskupowi podczas sprawowania Eucharystii. I to oni udzielali Komunii Świętej wiernym.

     Na zakończenie ks. diakon Mariusz Fal podziękował ks. Arcybiskupowi, ks. Rektorowi i Księżom Przełożonym WSD w Przemyślu, ks. prałatowi Józefowi Bieńkowi, proboszczowi parafii NMP Królowej Polski, ks. prałatowi Andrzejowi Surowcowi, proboszczowi parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, Rodzicom, siostrom Serafitkom i wspólnocie seminaryjnej oraz parafialnej. I zachęcał młodych do wstąpienia do Seminarium i pójściem za Chrystusem, który nigdy nie zawodzi.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone