26 lutego 2020
ORĘDZIE PAPIESKIE NA WIELKI POST 2020

Wielki Post w chrześcijaństwie jest okresem liturgicznym, który służy przygotowaniu wiernych do przeżycia świąt Wielkanocnych. To wyjątkowy czas pokuty i nawrócenia. 

Na ten szczególny czas w Kościele, papież Franciszek wystosował Orędzie, którego hasłem są słowa św. Pawła „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

 
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020

Drodzy bracia i siostry!

Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że ​​oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść,  odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

2.     Pilna potrzeba nawrócenia

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

3.     Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi

Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany  mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

4.     Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.

Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem Błogosławieństw.

W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).

Franciszek

Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie

7 października 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

źródło: radiofara.pl

2 lutego 2020
XVIII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK ,,BIESZCZADZKIE KOLĘDOWANIE 2020” W WOŁKOWYI

Św. Augustyn powiedział: ,,Kto śpiewa, dwa razy się modli”.

W niedzielę 2 lutego 2020 roku, w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi ku chwale Boga i z wdzięcznością wobec ludzi, odbył się już XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020”. Festiwal został zorganizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Wołkowyi i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku. Cieszy się on ciągle niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. W tym roku wzięło w nim udział 30 uczestników, wśród nich soliści i zespoły, łącznie około 170 osób. Wśród nich przedstawiciele naszej parafii.

Msza święta celebrowana przez ks. Proboszcza Dariusza Wojnara była modlitewnym początkiem tegorocznego Festiwalu. Po Eucharystii rozpoczęły się przesłuchania wszystkich zgłoszonych uczestników. Do jury Festiwalu zaprosiliśmy: Ks. Proboszcza Tomasza Latoszka z Berezki, Panią Katarzynę Zielińską – Onyszko – vice wójt Gminy Solina, Panią prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – Bożenę Wisłę, Pana Dyrektora GOKSiT Gminy Solina z Polańczyka – Krzysztofa Peckę, Pana Janusza Oparę – organistę, muzyka, członka Kapeli ,,Siwy Jan”. Yury wykonało piękną i trudną pracę oceny występów uczestników, którzy reprezentowali wysoki poziom wykonywanych kolęd i pastorałek. Festiwal jako konferansjerzy poprowadzili pani Halina Mrzygłód i ks. Marcin Piliszko. W sprawnym przebiegu Festiwalu pomagały panie Renata Wronowska, Wioletta Wyka i Małgorzata Adamko należące do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

W Kategorii Soliści młodsi (klasy 0 – III) – I miejsce zajęła: Małgorzata Karaś (Berezka), II miejsce – Maja Galant (Werlas) i III miejsce – Adam Kobrzyński ( Uherce Mineralne).

W Kategorii Soliści Starsi (klasy IV – VIII) – I miejsce zajęła – Hanna Gradzińska (Polańczyk), II miejsce – Paulina Benewiat (Polańczyk) i III miejsce – Justyna Wronowska (Wołkowyja). Wyróżnione zostały: Julia Drozd (Berezka), Kamila Benewiat (Polańczyk), Emilia Sowa (Mchawa) i Antonina Gradzińska (Polańczyk).

W Kategorii Soliści – Szkoły Ponadpodstawowe pierwsze miejsce zajął Paweł Maszczak z Polańczyka.

W Kategorii – Zespoły Dzieci i Młodzieży, I miejsce zajęła Schola z Parafii Polańczyk, II miejsce – Chór ,,Bieszczadzka Nutka” ze Szkoły Podstawowej im. Sługi Bożego ks. J. Siuzdaka z Wołkowyi, III miejsce – Duet Hanna i Juli z Parafii Berezka i Polańczyk. W Kategorii – Zespoły Dorośli – I miejsce zajął Zespół ,,Leszczanie” z Leska.

Nagrodę Publiczności zdobyła Zuzanna Pasławska z miejscowości Bukowiec.

Dziękujemy miłosiernemu Bogu za każdy Festiwal, bo jego celem jest oddanie Bogu chwały, śpiewając w kolędach i pastorałkach o Prawdzie i Tajemnicy Bożego Narodzenia.

Nie zapominamy o ludziach, o tych, którzy byli u początku tegoż dzieła, o ks. Proboszczu Andrzeju Szkole (I Festiwal odbył się w 2003 roku), o gorliwej kontynuacji przez ks. Proboszcza Adama Chrząszcza, o księżach wikariuszach i oczywiście o bardzo wielu współpracownikach z parafii i z poza niej. Dziękując Bogu i ludziom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020” w Wołkowyi utwierdzamy się w prawdzie, że wszystko jest darem: ,,Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał”, jak uczy Św. Paweł Apostoł. Dlatego też, Bogu niech będą dzięki za tegoroczny Festiwal oraz serdeczne podziękowanie dla ludzi, dla tak wielu ofiarnych współpracowników. Serdecznie dziękujemy państwu z jury za trud niełatwej oceny śpiewających uczestników. Bóg zapłać parafianom z Oddziału Akcji Katolickiej w Wołkowyi za wszelką pomoc w zorganizowaniu Festiwalu. Nagrodę publiczności ufundowali Państwo Agata i Mariusz Siuciakowie. Posiłki dla wykonawców zostały ofiarowane przez Ośrodek ,,Rancho’’ Państwa Danuty i Mieczysława Wojtanowskich, zaś nagrody dla uczestników ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku, dzięki życzliwości Pana Wójta Gminy Solina oraz przez Parafię w Wołkowyi. Bóg zapłać za prowadzenie tegorocznego Festiwalu ,,Bieszczadzkie Kolędowanie” pani Halinie Mrzygłód i ks. Marcinowi Piliszko. Bardzo dziękujemy za trud wykonanych fotografii podczas festiwalu panu Dariuszowi Dębińskiemu. Bóg zapłać serdeczne wszystkim i każdemu z osobna za wszelki trud włożony w zorganizowanie XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020” w Wołkowyi. Oczywiście serdeczne podziękowania dla uczestników Festiwalu za przybycie i śpiew ku Bożej chwale oraz dla ich rodziców i opiekunów.

Niech miłosierny Bóg wynagrodzi wszystkim obfitym błogosławieństwem, zdrowiem duszy i ciała przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej, Maryi oraz Świętego Maksymiliana Kolbego.

Ks. Dariusz Wojnar

2 lutego 2020
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił go w 1997 r. papież św. Jan Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej ofiarowali swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W tym dniu osoby konsekrowane odnawiają  swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzymy Siostrom Zakonnym oraz Braciom i Ojcom Zakonnym obfitości Bożego błogosławieństwa i Jego darów oraz podążania przez całe życie z ufnością, nadzieją i radością za Panem. Życzymy również licznych i pięknych owoców Waszej posługi. Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości Pana Boga. Niech w realizacji Waszego powołania wspiera Was Maryja, a Ten, któremu poświęciliście swoje życie, niech prowadzi Was drogą świętości!

W tym szczególnym dniu zapewniamy także o naszej stałej modlitwie i wyrażamy wdzięczność zgromadzeniom zakonnym obecnym na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Należą do nich: Benedyktynki, Karmelitanki Bose, Boromeuszki, Córki Świętego Franciszka, Dominikanki, Duchaczki, Felicjanki, Józefitki, Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Klawerianki, Siostry Rodziny Maryi, Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej, Michalitki, Nazaretanki, Niepokalanki, Opatrznościanki, Prezentki, Serafitki, Siostry Serca Maryi, Sercanki, Sługi Jezusa, Służebniczki Dębickie, Służebniczki Starowiejskie, Szarytki, Urszulanki (szare), Siostry Wspomożycielki, Siostry Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia oraz Dominikanie, Bernardyni, Franciszkanie, Franciszkanie Reformaci, Kapucyni, Jezuici, Karmelici, Bonifratrzy, Michalici, Oblaci, Pallotyni i Salezjanie.


W Archidiecezji Przemyskiej centralna celebracja Dnia Życia Konsekrowanego odbędzie się w tym roku w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu (Opactwo, ul. Benedyktyńska 5). O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abp. Adama Szala.
Podczas tej Eucharystii zostaną odnowione śluby zakonne.

Radio FARA przeprowadzi transmisję radiową tej uroczystości.

źródło: www.radiofara.pl

25 stycznia 2020
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Po raz pierwszy 26 stycznia 2020 r. będziemy obchodzili Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wypada ona w tym okresie roku liturgicznego, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. „Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności” – czytamy w Liście apostolskim „Aperuit illis”, ogłoszonym 30 września 2019 r.

Papież Franciszek apeluje, by dzień poświęcony Biblii „nie odbywał się tylko «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Jezusowi Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty” (AI 8).

25 grudnia 2019
WIZYTA DUSZPASTERSKA A.D. 2019/2020

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020

28 grudnia 2019 r. (sobota) – od godziny 09:00

– ul. Fabryczna od strony Jasienia

– ul. Fabryczna 27

– ul. Fabryczna 29

– ul. Dworcowa 2

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – od godziny 15:00

– ul. 29 listopada od mostu, od Brzegów Dolnych

– ul. Nadbrzeżna

– ul. Wojska Polskiego

– ul. Kolejowa 17 i przy Targu

– ul. Korczaka 4

2 stycznia 2020 r. (czwartek) – od godziny 15:00

– ul. Korczaka 5

– ul. Korczaka 7

– ul. Dworcowa 6

3 stycznia 2020 r. (piątek) – od godziny 15:00

– ul. 1-go maja

– ul. Korczaka domy prywatne

– Rynek od strony Orlika

4 stycznia 2020 r. (sobota) – od godziny 09:00

– ul. Naftowa

– ul. Kolejowa domy prywatne

– ul. Dworcowa 11

– ul. Dworcowa 4

24 grudnia 2019
BOŻE NARODZENIE 2019

Nowy, trzyletni program duszpasterski jest poświęcony Eucharystii jako Tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej. Pierwszy rok jego realizacji przeżywany pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”, prowadzi nas do świadomego udziału w celebrowaniu i przeżywaniu Tajemnicy Wieczernika, prowadzącej do odkrywania niedzielnej Mszy św. jako daru uobecniającego samego Pana. Świętujemy Boże Narodzenie, prowadzące nas od żłóbka do Eucharystii. Rozważamy Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Pana, kontemplując wcielone Słowo Boże, które zechciało przyjąć człowieczeństwo, aby dać ludziom udział w swoim bóstwie w Tajemnicy Paschalnej.

Chrystus staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dochodzi do przedziwnej wymiany. Chrystus przyjął ludzką naturę, słabą i ograniczoną, by dać nam udział w swojej chwale.

Ta tajemnica w szczególny sposób staje się obecna w Eucharystii, w której Chrystus daje się człowiekowi jako Wcielony Bóg, by człowiek uczestniczył w Jego bóstwie.

Eucharystia jest centrum życia Kościoła, a spojrzenie na żłóbek z perspektywy Eucharystii i Jej blasku, pozwala lepiej pojąć zamysł Boży zawarty w Bożym Narodzeniu.

Uświadamiając sobie ogrom Bożej miłości i Bożego daru, jesteśmy zobowiązani do głoszenia Boga Wcielonego, który jest bliski każdemu człowiekowi dobrej woli.

Niech święta Narodzenia Pańskiego mobilizują nas do pogłębienia wiary i dawania jej świadectwa na wszystkich płaszczyznach  życia: osobistego rodzinnego i społecznego, a Eucharystia niech naprawdę staje się dla nas źródłem i szczytem chrześcijańskiego, katolickiego życia.

Zdrowych i pełnych błogosławieństwa oraz pokoju świąt, życzymy parafianom  i gościom.

 

Ks. proboszcz Józef Bieniek

Księża wikariusze Jacek Bram i Sebastian Mucha

24 listopada 2019
NOWI MINISTRANCI W NASZEJ PARAFII

24 listopada 2019 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia i błogosławieństwa nowych ministrantów. Podczas Mszy św. o godz. 9., której przewodniczył ks. Jacek Bram przyjął do Liturgicznej Służby Ołtarza czterech nowych ministrantów.

Życzymy nowo przyjętym ministrantom wielu łask Bożych i trwania w posłudze przy ołtarzu Pańskim.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone